بانک ملی

 

  شماره حساب : 0105937070006 

  شماره کارت : 6037997267578509

 بانک ملت

 شماره حساب  :  5434319672                


 شماره کارت : 6104337860389772

 

تمامی حساب ها به نام علی آشوری می باشد.